Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Proces budowania Partnerstwa

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” jest organizacją nowoutworzoną zarejestrowaną w KRS jesienią 2008 r. proces budowania Partnerstwa w powiecie nakielskim sięga jednak roku 2001. Wtedy to nieformalna grupa osób zajmujących się zawodowo sprawami wsi zaproponowała lokalnym władzom uruchomienie programu odnowy wsi na skalę powiatu. Była to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, która w zamyśle inicjatorów miała wychodzić naprzeciw problemom mieszkańców wsi: postępującej biedzie, największemu w województwie bezrobociu, brakowi inicjatyw, lokalnym animozjom pomiędzy gminami krajeńskimi i pałuckimi, animozjom i sporom politycznym. Na wiosnę 2002 w każdym z 28 sołectw, które przystąpiły do programu odbyły 2-3 spotkania mieszkańców. Podczas spotkań, mieszkańcy dokonali analizy zasobów swojej wsi, opracowali analizę SWOT i przygotowali prosty, zrozumiały dla wszystkich plan odnowy i rozwoju sołectwa. Równolegle do spotkań z mieszkańcami odbywały się warsztaty dla liderów ze wszystkich sołectw celem wyjaśnienia im procesu odnowy wsi oraz nauczenia ich pracy nad opracowaniem projektów.

W wyniku realizacji powiatowego programu odnowy wsi w latach 2002-2004 powstało ok. 30 sołeckich grup odnowy, które zrealizowały ponad 50 projektów. Połowa z nich uzyskała dofinansowanie z Funduszu „Małych dotacji” Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not. w łącznej wysokości ok. 110 tys. zł. Przynajmniej drugą taka kwotę realizatorzy pozyskali dodatkowo z innych źródeł. W wyniku Odnowy Wsi, a czasem niezależnie od niej tworzyły się na wsiach sformalizowane grupy , które przyjmowały najczęściej formę stowarzyszeń. Od 2002 roku powstało ich około 20.

W 2003 roku okazało się, że grupy odnowy wsi i stowarzyszenia działające lokalnie mają wiele wspólnych tematów i powinny się wymieniać doświadczeniami a nie tylko rywalizować w konkursie małych dotacji .

W lutym 2003 odbyło się kolejne powiatowe forum organizacji pozarządowych podczas którego wybrano Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nakielskiego. Spotkania – powiatowe organizacji pozarządowych odbywają się odtąd co roku na terenie innej gminy.

Na wiosnę 2004 roku wspólnym wysiłkiem liderów sołeckich i Starostwa opracowano publikację pt. „Sami dla siebie . Doświadczenia Programu odnowy wsi w Powiecie Nakielskim” Zbieranie informacji do publikacji stało się impulsem do zacieśnienia współpracy i zawiązywania nieformalnego porozumienia nazwanego roboczo Partnerstwem dla Krajny i Pałuk.

„Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” jako twór nieformalny skupiało w 2004 roku przedstawicieli szeregu grup odnowy wsi i sołectw, starostwa powiatowego, wszystkich urzędów gmin z powiatu, Powiatowego Urzędu Pracy, Banku Spółdzielczego w Nakle i wiele organizacji pozarządowych. Obowiązki sekretariatu partnerstwa do czasu jego sformalizowania przyjęło na siebie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus”. Ono w imieniu partnerstwa złożyło pierwszy wspólny wniosek do Fundacji Fundusz Współpracy startując w konkursie granatowym w programie Agro-Info. W programie nazwanym „Nasza Lokalna Grupa Działania przeprowadzono cykl szkoleń dla 172 liderów wiejskich głównie na temat tworzenia lokalnych organizacji, przygotowywania projektów pozyskiwania środków i ich rozliczania.

W lutym 2005 roku 25 podmiotów podpisało deklarację „Partnerstwa dla Krajny i Pałuk”. Kolejnym wspólnym przedsięwzięciem było opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach I schematu Pilotażowego Programu Leader + (PPL+). Wniosek uzyskał pozytywną akceptację oceniających. Członkowie Partnerstwa dla Krajny i Pałuk w ramach projektu „Łączy nas Noteć” wspólnie opracowali Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru powiatu nakielskiego (ZSROW), która nawiązywała do lokalnych zasobów i sformalizowali istniejące Partnerstwo jako Lokalną Grupę Działania przyjmując formę Fundacji (rejestracja w KRS - czerwiec 2006 r.). Po uzyskaniu dofinansowania w ramach II schematu PPL+ w roku 2007 w ramach kontynuacji projektu „Łączy nas Noteć” wdrożono zapisy ZSROW w życie.

Nowy okres programowania 2007-2013, to również nowe wyzwania dla Lokalnych Grup Działania. Program LEADER w Polsce nabiera innego znaczenia. Przede wszystkim nie jest już tylko działaniem w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego…”, ale jedną z głównych osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowym okresie LGD funkcjonują jako stowarzyszenia, nad którym nadzór pełni Marszałek Województwa. Nowe uregulowania prawne wymusiły zatem niejako aby LGD „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” funkcjonujące dotąd w formie fundacji również przyjęło nową formę prawną. W związku z powyższym 29.05.2008 r. odbyło się zebranie założycielskie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, które funkcjonuje odtąd w formie stowarzyszenia (rejestracja w KRS w dniu 10.10.2008r.). Obecnie Partnerstwo skupia 51 członków (12 przedstawicieli podmiotów z sektora publicznego, 26 przedstawicieli podmiotów z sektora społecznego - w tym jeden rolnik indywidualny oraz 13 przedstawicieli sektora gospodarczego).

 

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzezone.