Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 19.09.2023 r.

1) Zaproszenie do składania ofert nr 2/WS/2023 zostało zamieszczone na stronie internetowej www.krajna-paluki.cna.org.pl w dniu 05.09.2023 r..
2) Ogłoszenie było publikowane na powyższej stronie internetowej do dnia 12.09.2023 r., do godz. 16.00 włącznie, tj. do końca terminu przyjmowania ofert.
3) Na zaproszenie odpowiedział jeden Oferent:

Lp. Nazwa oferenta Wartość brutto ogółem [zł] Uwagi
1 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 92 300,00 -

 

 

4) Złożona oferta oraz Oferent spełnili wszystkie wymagania formalne zawarte w zaproszeniu do składania ofert cenowych:
- oferta została złożona w wyznaczonym terminie,
- oferta została złożona na formularzu zgodnym ze wzorem do ogłoszenia, ponadto jest poprawna pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym,
- Oferent złożył oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zostało wypełnione poprawnie (zawiera stosowne skreślenia),
- nie stwierdzono powiązań osobowych lub kapitałowych Oferenta z Zamawiającym,
- przedłożono pełną ofertę cenową,
- oferta została złożona w sposób zgodny ze wskazaniem w rozdziale „Sposób i termin składania ofert”.
5) Przy ostatecznym wyborze oferty kierowano się następującymi kryteriami:
- cena: 100%.
6) Na podstawie porównania ofert dokonano wyboru następującego Oferenta: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Minikowo 89-122.
7) Kwota zamówienia nie przekracza kwoty, jaką zamawiający zaplanował na realizację zamówienia.
8) Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa o świadczenie usług na wykonanie przedmiotu zamówienia.
9) W przypadku braku akceptacji ze strony Oferenta szczegółowych warunków realizacji zamówienia zawartych w umowie, zaproszenie do składania ofert cenowych zostanie ponowione.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzezone.