Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 03.07.2023 r.

logotypy unijne - europejski fundusz społeczny

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” z s. w Nakle nad Notecią
NIP 5581821131
REGON 340541250
Nr wpisu do KRS 0000315055

zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „Człowiek siłą Krajny i Pałuk” współfinansowanego w ramach Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Nazwa towaru Parametry techniczne lub jakościowe Jednostka miary Ilość
Defibrylator
 • defibrylator przenośny, półautomatyczny
 • wyposażony w uniwersalne elektrody (tryb zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci)
 • komunikacja dźwiękowa (głosowa)
 • wyposażony w baterię
 • gwarancja: min 4 lata
sztuka 5
Defibrylator szkoleniowy
 • symulator umożliwiający przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi półautomatycznego defibrylatora,
 • komunikaty głosowe w języku polskim,
 • oprogramowanie zawierające scenariusze szkoleniowe,
 • wyposażony w komplet elektrod szkoleniowych dla dorosłych oraz dla dzieci
sztuka 2
Fantom osoby dorosłej
 • część twarzowa i klatka piersiowa,
 • przeznaczenie do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 • dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków („klik – klak”),
 • możliwość kontroli poprawności treningu poprzez połączenie z urządzeniem mobilnym,
 • w zestawie z torbą transportową
sztuka 2
Butelka do wody z filtrem
 • pojemność 0,5 l
szt. 250

 

II. TERMIN REALIZACJI DOSTAWY:
Do 10 sierpnia 2023 r. włącznie. Dostawa do siedziby Zamawiającego w Nakle nad Notecią tj. ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią na koszt Oferenta.

WAŻNE: W przypadku opóźnienia w dostawie zamówienia Oferent zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 3% sumarycznej wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki. Powyższe zapisy znajdą swoje odzwierciedlenie w umowie z Oferentem.

III. ODRZUCENIE OFERTY Z PRZYCZYN FORMALNYCH:
Powodem odrzucenia oferty z przyczyn formalnych jest:
1) złożenie oferty po wyznaczonym terminie,
2) złożenie oferty na formularzu niezgodnym ze wzorem do ogłoszenia,
3) złożenie oferty w sposób niezgodny ze wskazaniem w rozdziale SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

IV. KRYTERIA WYBORU OFERT:
Cena – 100 %.
Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa na realizację dostawy.

V. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Oferent składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 10 lipca 2023 r., do godz. 15.00 włącznie.
2) Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną/kurierem na adres biura Zamawiającego, tj. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią.
3) O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia.
4) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Dyrektor biura LGD Dorota Stanek; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 607 822 024.
Informacje można uzyskać w dni robocze, w godz. 9.00 – 14.00.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
do 30.07.2023 r. włącznie.

 VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Wybór najkorzystniejszej oferty oraz upublicznienie wyników przeprowadzonego postępowania nastąpi do dnia 14 lipca 2023 r.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.krajna-paluki.cna.org.pl
W przypadku dużej ilości ofert zastrzega się możliwość wydłużenia powyżej wskazanego terminu, o czym Oferenci zostaną powiadomieni również poprzez stronę internetową www.krajna-paluki.cna.org.pl

VIII. PODPISANIE UMÓW:
Z wybranym w zapytaniu Oferentem zostanie zawarta umowa na realizację usługi.

IX. PŁATNOŚCI:
1) Forma płatności: przelew bankowy po realizacji dostawy na podstawie stosownego dokumentu księgowego wystawionego przez Oferenta.
2) Warunkiem wystawienia dokumentu księgowego, o którym mowa w pkt. 1) powyżej, jest protokół odbioru podpisany przez obie strony.
3) Termin płatności: przelew 14 dni.

X. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA:
1) Formularz oferty (wzór).

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzezone.