Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 27.04.2023 r.

logotypy unijne - europejski fundusz społeczny

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” z s. w Nakle nad Notecią
NIP 5581821131
REGON 340541250
Nr wpisu do KRS 0000315055
zaprasza do składania ofert cenowych na realizację obozu szkoleniowo-rekreacyjnego w ramach projektu „Człowiek siłą Krajny i Pałuk” współfinansowanego w ramach Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację obozu szkoleniowo-rekreacyjnego dla 45 osób – dzieci i młodzieży, mieszkańców powiatu nakielskiego w wieku od 12 do 18 roku życia.
2. Czas trwania obozu – 10 dni (min. 50 godz. zajęć merytorycznych), 9 noclegów (dzień 1 – zakwaterowanie do godz. 12.00, dzień 10 – zajęcia do godz. 12.00).
3. Miejsce realizacji obozu: obszar powiatu nakielskiego (9 dni) oraz 1 dzień wyjazd do Bydgoszczy.
4. Termin realizacji: lipiec 2023 r.

II. WYMAGANIA WOBEC OFERTY I OFERENTÓW:
1. Oferent powinien posiadać odpowiednie doświadczenie w realizacji zadań objętych przedmiotem zamówienia – tj. doświadczenie w realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym realizacji min. 3 obozów lub wypoczynku dla tej grupy w okresie ostatnich pięciu lat.
2. W ramach realizacji zamówienia oferent zobowiązany jest do:
a) spełnienia wszelkich wymogów związanych z organizacją wypoczynku wynikających z Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2022 poz. 2230) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 poz. 452 ze zm.), w tym, m.in.: zgłoszenie obozu do bazy wypoczynku i przesłane kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania oferenta, jak również zgłoszenie do PSP i SANEPID.
b) prowadzenia pełnej dokumentacji obozowej – regulamin, karty obozowe, dokumentacja zdjęciowa oraz listy obecności, dziennik zajęć, programy zajęć.
c) zapewnienia kadry tj.: kadry obozowej: 3 opiekunów oraz kierownika obozu spełniających wymagania, jak również kadry merytorycznej: osób prowadzących poszczególne zajęcia (udzielających wsparcia uczestnikom).
― Z uwagi na grupę, do której kierowane jest wsparcie (dzieci i młodzież), Oferent obowiązany jest, przed zatrudnieniem osoby do kadry obozowej czy kadry merytorycznej, uzyskać informację, czy dane tej osoby nie są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS) z dostępem ograniczonym. Dotyczy to także podejmowania współpracy np. w ramach wolontariatu, w zakresie działalności związanej z krajoznawstwem i turystyką czy profilaktyką i opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, zajęciami dodatkowymi w placówkach oświatowych oraz instytucjach kultury. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2023 poz. 31 ze zm.) dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności bez uzyskania informacji z RSPTS stanowi wykroczenie i podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
― Kadra obozowa winna spełniać wymagania stawiane opiekunom i kierownikom wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
― Kadra merytoryczna: osoby zaangażowane w realizację zajęć – szkolenie z pierwszej pomocy oraz zajęcia programowe: wykształcenie lub kwalifikacje lub kompetencje umożliwiające prowadzenie danych zajęć (ukończone kursy, szkolenia, etc.) lub doświadczenie adekwatne do udzielanego uczestnikom rodzaju wsparcia lub wykonywanie działalności zbieżnej z tematyką danych zajęć, w tym działalności gospodarczej.
― Oferent zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu CV kadry (na wzorze udostępnionym przez LGD) oraz, w stosownych przypadkach, dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje czy kompetencje.
d) ubezpieczenia uczestników i kadry na czas obozu.
e) zapewnienia noclegu i wyżywienia dla uczestników i kadry obozowej:
o nocleg w namiotach wieloosobowych (max. dziewięcioosobowych) – 9 noclegów;
o wyżywienie – 4 posiłki dziennie.
f) zapewnienia materiałów do zajęć i koszulki obozowej dla każdego uczestnika.
g) realizacji obozu zgodnie z poniższym założeniem:
o zajęcia programowe na obszarze powiatu nakielskiego – min. 50 godz. zegarowych obejmujących obowiązkowo następujące zagadnienia: pierwsza pomoc przedmedyczna (szkolenie pogłębione), zajęcia ze strażakami m.in. obsługa sprzętu strażackiego, kajakarstwo, wioślarstwo, strzelectwo ASG, geocaching, elementy survivalu, zajęcia przyrodniczo-terenowe, zajęcia twórcze, animacje wieczorne: tańce, zabawy integracyjne, koncert lokalnej orkiestry OSP, oraz inne zajęcia zaproponowane przez oferenta;
o wyjazd do Bydgoszczy – 1 dzień, min. 6 godz. zegarowych – w trakcie wyjazdu: pobyt w parku linowym, wyjście do kina, obiad (Oferent pokrywa koszty transportu, biletów wstępu i obiadu).

III. ODRZUCENIE OFERTY Z PRZYCZYN FORMALNYCH:
Powodem odrzucenia oferty z przyczyn formalnych jest:
1) złożenie oferty po wyznaczonym terminie,
2) złożenie oferty i załączników na formularzach niezgodnych ze wzorem do ogłoszenia,
3) złożenie oferty bez wymaganych załączników (zał. 1-2),
4) złożenie oferty w sposób niezgodny ze wskazaniem w rozdziale SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

IV. KRYTERIA WYBORU OFERT:
Cena – 100 %.

V. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Oferent składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 10.05.2023 r., do godz. 15.00 włącznie.
2) Wypełnioną i podpisaną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną/kurierem na adres biura Zamawiającego, tj. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią.
3) O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia.
4) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Dyrektor biura LGD Dorota Stanek; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 607 822 024.
Informacje można uzyskać w dni robocze, w godz. 9.00 – 14.00.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
Do 30.06.2023 r. włącznie.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Wybór najkorzystniejszej oferty oraz upublicznienie wyników przeprowadzonego postępowania nastąpi do dnia 31.05.2023 r.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.krajna-paluki.cna.org.pl.
W przypadku dużej ilości ofert zastrzega się możliwość wydłużenia powyżej wskazanego terminu, o czym Oferenci zostaną powiadomieni również poprzez stronę internetową www.krajna-paluki.cna.org.pl.

VIII. PODPISANIE UMÓW:
Z wybranym w zapytaniu Oferentem zostanie zawarta umowa na realizację usługi.

IX. PŁATNOŚCI:
1) Forma płatności:
I transza – zaliczka w wysokości 50% wartości zamówienia – przelew bankowy na podstawie stosownego dokumentu księgowego wystawionego przez Oferenta.
II transza – płatność końcowa w wysokości 50% wartości zamówienia – przelew bankowy po realizacji usługi na podstawie stosownego dokumentu księgowego wystawionego przez Oferenta.
2) Warunkiem wystawienia dokumentu księgowego dla II transzy, o której mowa w pkt. 1) powyżej, jest przekazanie Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej merytoryczną realizację zamówienia oraz protokół odbioru usługi podpisany przez obie strony.
3) Termin płatności: każdorazowo przelew 14 dni.

X. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA:
1) Formularz oferty (wzór).
2) Zał. nr 1 do oferty – Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia (wzór).
3) Zał. nr 2 do oferty – Program obozu (wzór).

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2023 Wszelkie prawa zastrzezone.