Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 08.04.2022 r.

INFORMACJA DOTYCZACA OCENY OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH W ZAKRESIE EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ LGD I LSR Z DNIA 28 MARCA 2022 r.
W dniu 07.04.2022 r. komisja w składzie:
 Dorota Stanek - Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
 Magdalena Kurpinowicz - Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”
 Monika Bartlińska - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia"
dokonała oceny ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert cenowych w zakresie ewaluacji zewnętrznej LGD i LSR z dnia 28.03.2022 r. zgodnie z poniższym:

OCENA FORMALNA

Rodzaj warunku

Oferent 1
OMIKRON
Mariusz Wachowicz
ul. Józefa Mehoffera 66c lok. 9
03-131 Warszawa

Oferent 2
EVALU Sp. z o.o.
ul. Dzika 19/23, lok. 55
00-172 Warszawa

Udokumentowane doświadczenie w realizacji przynajmniej dwóch badań ewaluacyjnych programów współfinansowanych ze środków publicznych, w tym jedno powinno dotyczyć obszaru rozwoju obszarów wiejskich.

Minimalna wartość każdego z badań powinna wynosić co najmniej 10 000,00 zł brutto

SPEŁNIA

NIE SPEŁNIA 

- oferent załączył kopie dokumentów dot. doświadczenia jednakże oświadczenie o posiadaniu doświadczenia zostało złożone na formularzu niezgodnym ze wzorem do zaproszenia

Dysponowanie zespołem co najmniej 3 ekspertów2  w tym:
a) kierownika badania, który posiada doświadczenie w koordynacji co najmniej jednego badania ewaluacyjnego projektu lub programu współfinansowanego ze środków publicznych, które zrealizowano w ciągu ostatnich 5 lat,
b) eksperta, który brał udział w realizacji co najmniej 1 badania o charakterze jakościowym i ilościowym w ciągu ostatnich 5 lat,
c) eksperta, który brał udział w realizacji co najmniej 1 badania o charakterze społeczno-gospodarczym w ciągu ostatnich 5 lat
SPEŁNIA 

NIE SPEŁNIA

-oświadczenie o dysponowaniu zespołem eksperckim zostało złożone na formularzu niezgodnym ze wzorem do zaproszenia

Obszary/pytania badawcze zgodne z zapisami pkt. VI Zaproszenia do składania ofert cenowych. SPEŁNIA 

NIE SPEŁNIA 

- w ofercie brak dwóch obszarów, tj.: Ocena procesu wdrażania oraz Wartość dodana podejścia LEADER, w tym odnoszących się do nich pytań badawczych 

Struktura raportu końcowego zgodna z  zapisami pkt VII. Zaproszenia do składania ofert cenowych. SPEŁNIA  SPEŁNIA 
Oferta nie jest ofertą cząstkową SPEŁNIA  SPEŁNIA 
Oferta nie jest ofertą partnerską lub w ramach konsorcjum SPEŁNIA  SPEŁNIA
Oferta złożona w terminie SPEŁNIA  SPEŁNIA 
Oferta, oświadczenia, opis sposobu realizacji badania złożone na formularzach stanowiących wzór do ogłoszenia SPEŁNIA NIE SPEŁNIA
- Oferta - formularz niezgodny ze wzorem do ogłoszenia
- Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia - formularz niezgodny ze wzorem do ogłoszenia,
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - formularz niezgodny ze wzorem do ogłoszenia,
- Oświadczenie o dysponowaniu zespołem eksperckim - formularz niezgodny ze wzorem do ogłoszenia
Brak powiązań kapitałowych lub osobowych z LGD wymienionymi we wstępie do zaproszenia do składania ofert.  SPEŁNIA NIE SPEŁNIA
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - formularz niezgodny ze wzorem do ogłoszenia - brak oświadczenia dot. Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”
Oferta złożona w sposób zgodny ze wskazaniem w rozdziale X SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT zaproszenia SPEŁNIA SPEŁNIA
PODSUMOWANIE OCENY SPEŁNIA WYMAGANIA FORMALNE  ODRZUCENIE OFERTY Z PRZYCZYN FORMALNYCH


Wobec powyższego ocenie punktowej pod względem kryteriów wyboru ofert poddano ofertę firmy OMIKRON Mariusz Wachowicz z s. w Warszawie, która w efekcie uzyskała 100 pkt. Wobec braku innych oferentów w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy OMIKRON Mariusz Wachowicz z s. w Warszawie. Wartość oferty brutto: 196 500,00 zł.

1 Na potwierdzenie spełnienia warunków dostępu Wykonawca winien załączyć do oferty: oświadczenie o posiadaniu doświadczenia (na formularzu stanowiącym wzór do zaproszenia) oraz kopie dokumentów dot. doświadczenia – umowa na realizację badania wraz z protokółem odbioru lub innym dokumentem potwierdzającym prawidłowość realizacji badania
2 Na potwierdzenie spełnienia warunków dostępu Wykonawca winien załączyć do oferty oświadczenie o dysponowaniu zespołem eksperckim (na formularzu stanowiącym wzór do ogłoszenia).

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2023 Wszelkie prawa zastrzezone.