Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 25.03.2022 r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH W ZAKRESIE EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ LGD I LSR Z DNIA 14.03.2022 r.


W dniu 23.03.2022 r. komisja w składzie:
 Dorota Stanek - Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
 Magdalena Kurpinowicz- Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”
 Monika Bartlińska- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia"
dokonała oceny formalnej ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert cenowych w zakresie ewaluacji zewnętrznej LGD i LSR z dnia 14.03.2022 r. zgodnie z poniższym:

 

Rodzaj warunku Oferent 1
EVALU Sp. z o.o.
ul. Dzika 19/23, lok. 55
00-172 Warszawa
Oferent 2
DELTA PARTNER
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych
ul. Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn
Oferent 3
OMIKRON
Mariusz Wachowicz
ul. Józefa Mehoffera 66c lok. 9
03-131 Warszawa
Udokumentowane doświadczenie w realizacji przynajmniej dwóch badań ewaluacyjnych programów współfinansowanych ze środków publicznych, w tym jedno powinno dotyczyć obszaru rozwoju obszarów wiejskich.1
Minimalna wartość każdego z badań powinna wynosić co najmniej
10 000,00 zł brutto
NIE SPEŁNIA – brak wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku.
- Załączono umowę z Województwem Lubelskim, nie załączono dokumentu potwierdzającego prawidłowość realizacji badania,
- Załączono protokół zdawczo-odbiorczy z Województwem Pomorskim, nie załączono umowy na realizację badania
- Załączono protokół odbioru z Województwem Podkarpackim, nie załączono umowy na realizację badania.
NIE SPEŁNIA – wartość badań wskazanych jako dotyczące rozwoju obszarów wiejskich jest mniejsza niż 10 000 zł brutto
- Gmina Bukowisko – 5 535,00 zł brutto
- StowarzyszenieLGD „Czarnoziem na Soli” – 7 257,00 zł brutto 
NIE SPEŁNIA – brak wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku.
- załączono List referencyjny LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”, nie załączono umowy na realizację badania,
- załączono Protokół odbioru końcowego – LGD Ziemi Mińskiej, nie załączono umowy na realizację badania.
Dysponowanie zespołem co najmniej 3 ekspertów 2 w tym:
a) kierownika badania, który posiada doświadczenie w koordynacji badań ewaluacyjnych,
b) eksperta posiadającego doświadczenie w realizacji badań o charakterze jakościowym i ilościowym,
c) eksperta posiadającego doświadczenie w realizacji badań o charakterze społeczno-gospodarczym. 
NIE SPEŁNIA – brak dokumentów potwierdzających doświadczenie ekspertów (CV) wraz ze wskazaniem funkcji w trakcie planowanego badania. NIE SPEŁNIA – brak dokumentów potwierdzających doświadczenie ekspertów (CV) wraz ze wskazaniem funkcji w trakcie planowanego badania. SPEŁNIA
Oferta nie jest ofertą cząstkową SPEŁNIA  SPEŁNIA  SPEŁNIA
Oferta nie jest ofertą partnerską lub w ramach konsorcjum SPEŁNIA  SPEŁNIA  SPEŁNIA 
Brak powiązań kapitałowych lub osobowych z chociażby z jedną z LGD wymienioną we wstępie do zaproszenia do składania ofert  SPEŁNIA  SPEŁNIA  SPEŁNIA 
Oferta złożona w terminie osobiście lub dostarczona pocztą tradycyjną/kurierem SPEŁNIA  NIE SPEŁNIA – oferta złożona e-mail NIE SPEŁNIA – oferta złożona 22.03.2022 r.
PODSUMOWANIE OCENY ODRZUCENIE OFERTY Z PRZYCZYN FORMALNYCH ODRZUCENIE OFERTY Z PRZYCZYN FORMALNYCH ODRZUCENIE OFERTY Z PRZYCZYN FORMALNYCH


Wobec odrzucenia wszystkich złożonych ofert z przyczyn formalnych odstępuje się od oceny i wyboru ofert wg przyjętych w zaproszeniu kryteriów punktowych.

1 Zgodnie z zaproszeniem do składania ofert na potwierdzenie spełnienia warunku  Wykonawca winien załączyć do oferty oświadczenie o posiadaniu doświadczenia (na formularzu stanowiącym wzór do zaproszenia) oraz kopie dokumentów dot. doświadczenia –  umowa na realizację badania wraz z protokołem odbioru lub innym dokumentem potwierdzającym prawidłowość realizacji badania.

2 Zgodnie z zaproszeniem do składania ofert na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca winien załączyć do oferty oświadczenie o dysponowaniu zespołem eksperckim (na formularzu stanowiącym wzór do ogłoszenia) oraz kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie ekspertów (CV) wraz ze wskazaniem funkcji w trakcie planowanego badania.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2023 Wszelkie prawa zastrzezone.