Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 29.11.2022 r.

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Termin I: 13.12.2022 r. (wtorek), godz. 15.30.
Termin II: 13.12.2022 r. (wtorek), godz. 15.40.
Miejsce: „Stara Stodoła” w Olszewce, Olszewka 26 (gm. Nakło nad Notecią).

Zgodnie ze statutem „W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje 10 minut później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że statut stanowi inaczej”. Jednocześnie, zgodnie z porządkiem posiedzenia, informuję, iż „Statut (…) może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.”

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
2) Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.
3) Przyjęcie porządku posiedzenia.
4) Wybory uzupełniające do Zarządu i Rady LGD (głosowanie tajne) oraz podjęcie stosownych uchwał.
4.1 Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia (1 osoba);
4.2 Wybory uzupełniające do Rady LGD (przedstawiciele sektora społeczno-gospodarczego).
UWAGA 1: Kandydaci do władz LGD powinni przedłożyć, najpóźniej w dniu Zebrania:
- oświadczenia kandydata – na wzorze LGD udostępnionym poniżej,
- rekomendację do organu LGD (prawo rekomendowania kandydatów do władz Stowarzyszenia mają wyłącznie Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia) – na wzorze LGD udostępnionym poniżej,
- kopię dokumentu potwierdzającego min. średnie wykształcenie kandydata (dot. kandydatów do Rady LGD).
UWAGA 2: Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady:
- zachowaniu parytetów sektorowych przez Radę LGD „towarzyszy zakaz reprezentacji w Radzie LGD członka z sektora społeczno-gospodarczego przez osoby powiązane służbowo z sektorem publicznym", ponadto
- Członkowie Rady LGD nie mogą pozostawać z członkami Zarządu oraz członkami Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5) Zmiany statutu Stowarzyszenia w związku z koniecznością dostosowania zapisów do wymogów nowego okresu programowania 2021-2027, w tym m.in. zapisów Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej i podjęcie stosownej uchwały.
6) Sprawy różne – wolne głosy i wnioski.
7) Zakończenie posiedzenia.

Będziemy wdzięczni za potwierdzenie przybycia na WZC do 09.12.2022 r. (piątek) pod numerem tel. 577 753 019 lub 607 822 019 lub przesłanie potwierdzenia e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kamila Radzka-Januszewska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Pliki do pobrania:

1. Wzór oświadczenia kandydata do Zarządu LGD.
2. Wzór oświadczenia kandydata do Rady LGD.
3. Wzór rekomendacji do organu LGD.

 

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzezone.