Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

logotypy unijne EFS

Nakło nad Notecią, 20.07.2020 r.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji”. Jest on skierowany do 100 osób powyżej 29 roku życia, z obszaru Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, inowrocławskiego, żnińskiego i nakielskiego, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia lub tzw. ubogich pracujących.

TERMIN NABORU
Czwarty nabór do projektu “NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 15.07.2020-31.07.2020 r.

NABÓR DOTYCZY WYŁĄCZNIE ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ.
W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 7 osób na ścieżkę dotacyjną.
Na stronie pte.bydgoszcz.pl w zakładce projekty są już dostępne dokumenty rekrutacyjne: https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/nowy-start-program-przedefiniowania-sciezki-zawodowej-dla-osob-pracujacych-w-trudnej-sytuacji/dokumenty-rekrutacyjne/

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNO-REKRUTACYJNYCH (realizowanych online)
Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook:
https://www.facebook.com/nowystartPTE
w terminach:
15.07.2020 r. o godzinie 11.00-13.00
27.07.2020 r. o godzinie 11.00-13.00

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU
Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2019-31.05.2021 na obszarze Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, nakielskiego, inowrocławskiego i żnińskiego. Projekt skierowany jest do 100 osób pracujących, powyżej 29 roku życia znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osoba zatrudniona na umowę krótkoterminową – to osoba, posiadająca umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu
LUB
- osoba pracująca w ramach umów cywilnoprawnych – to osoba, posiadająca zawartą umowę/y cywilnoprawną/e, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu)
LUB
- osoba uboga pracująca – to osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawi przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych – bieżące przelewy otrzymywane przez gospodarstwa domowe podczas okresu odniesienia dochodu przeznaczone do zmniejszenia ciężarów finansowych związanych z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami lub potrzebami, dokonywane w ramach wspólnie organizowanych systemów lub poza tymi systemami przez organy rządowe lub instytucje typu non-profit świadczące usługi na rzecz gospodarstw domowych (NPISH). W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

W ramach grupy docelowej wyszczególniono 3 specyficzne podgrupy:
- 60 kobiet,
- 5 osób z niepełnosprawnościami (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego),
- 30 osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Inowrocław i Nakło nad Notecią.

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE
Na podstawie analizy potrzeb i barier w grupie docelowej zaplanowano kompleksowe wsparcie obejmujące:
- rekrutację (planowana jest realizacja 5 naborów po średnio 20 osób w grupie, przy czym w przypadku problemów z rekrutacją dopuszcza się zrealizowanie większej liczby naborów),
- doradztwo zawodowe z opracowaniem i wdrożeniem Indywidualnych Planów Działań (100 osób),
- pośrednictwo pracy (65 osób),
- rozwijanie kompetencji/kwalifikacji zawodowych (szkolenia kompetencyjne – 50 osób, kwalifikacyjne – 10 osób, studia podyplomowe – 5 osób),
- ścieżka dotacyjna: wsparcie rozpoczęcia działalności gospodarczej (szkolenie ABC przedsiębiorczości i doradztwo – 35 osób dotacja i finansowe wsparcie pomostowe – 35 osób).

BIEŻĄCE NABORY DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ
Szczegółowe warunki dotyczące ścieżki dotacyjnej:
a) ścieżka dotacyjna – wsparcie obejmujące przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej wraz ze wsparciem finansowym na jej rozpoczęcie,
b) wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach ścieżki dotacyjnej udzielanie jest na podstawie IPD, w ramach którego określony zostanie wymiar godzinowy wsparcia indywidualnego, jak również może zostać wskazane zwolnienie z uczestnictwa w szkoleniu w przypadku uczestników, którzy udokumentują, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności,
c) szkolenie „ABC przedsiębiorczości” obejmuje następujące zagadnienia:
- zagadnienia prawno-organizacyjne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (5h),
- analiza rynku i prognozowanie popytu (5h),
- kosztorysowanie w kontekście zakładania działalności gospodarczej (4h),
- plan działań merytorycznych, marketing, dystrybucja (pod kątem zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej) (5h),
- plan działań finansowych w procesie zakładania działalności gospodarczej (5h).
d) doradztwo indywidualne w zakresie biznesplanu będzie realizowane w wymiarze średnio 10h/os.,
e) uczestnikom szkolenia „ABC przedsiębiorczości” i doradztwa indywidualnego w zakresie biznesplanu nie przysługuje stypendium szkoleniowe, ani zwrot kosztów dojazdu,
f) w przypadku szkolenia „ABC przedsiębiorczości” uczestnik będzie zobowiązany do minimum 80% obecności,
g) wsparcie finansowe – dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypłacane jest w postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie w kwocie 23 050,00 zł,
h) wsparcie finansowe pomostowe przyznawane jest na okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1 650,00 zł netto.

HARMONOGRAM PROJEKTU
Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2019-31.05.2021.

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
Szczegółowe kryteria rekrutacji:
a) weryfikację kompletności dokumentów i zgodności z dokumentacją projektową:
· czy formularz został złożony we właściwym miejscu i czasie, z zastrzeżeniem że decydujący jest moment wpływu, a nie data nadania,
· czy formularz został złożony na obowiązującym wzorze (zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu),
· czy formularz jest kompletny (posiada wszystkie strony),
· czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione (w tym czy poprawnie wybrano ścieżkę uczestnictwa w projekcie – konieczność zaznaczenia jednej z dwóch ścieżek),
· czy formularz został zaparafowany na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty (z zastrzeżeniem możliwości zgłoszeń telefonicznych),
· czy załączono wszystkie zadeklarowane w formularzu rekrutacyjnym załączniki,
· czy w przypadku, gdy załączniki są kopiami poświadczono je za zgodność z oryginałem,
b) weryfikację kwalifikowalności kandydata – weryfikacja przynależności do grupy docelowej na podstawie oświadczeń przedłożonych przez kandydata,
· czy kandydat jest osobą zatrudnioną na umowie krótkoterminowej i/lub pracującą w ramach umów cywilno-prawnych i/lub, ubogim pracującym (zgodnie z definicjami wskazanymi w niniejszym regulaminie) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oraz załączników),
· czy kandydat zamieszkuje w rozumieniu kodeksu cywilnego lub pracuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na terenie Miasta Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, nakielskiego, inowrocławskiego lub żnińskiego (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu),
· czy kandydat jest osobą powyżej 29 roku życia na dzień składania formularza rekrutacyjnego (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu)[1],
· czy kandydat złożył oświadczenie dot. gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych osobowych na potrzeby rekrutacji do projektu (oświadczenie stanowi integralną część formularza rekrutacyjnego) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu),
· czy w przypadku kandydatów zainteresowanych ścieżką dotacyjną w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu kandydat nie prowadził działalności gospodarczej (posiadał wpis do CEIDG, był zarejestrowane jako przedsiębiorca w KRS lub prowadził działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu).
c) ocena merytoryczna cz. 1 realizowana przez kadrę zarządzającą obejmować będzie przyznanie punktów za przynależność kandydata do poszczególnych podgrup defaworyzowanych w grupie docelowej:
- kobiety +2 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),
- osoby niepełnosprawne +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia o niepełnosprawności),
- osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Inowrocław lub Nakło nad Notecią +2 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),
- osoby o niskich kwalifikacjach +3 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),
- byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w projekcie z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego),
- punkty mogą się sumować maksymalnie do 15,
- przyznanie punktów zostanie zrealizowane na podstawie definicji poszczególnych podgrup określonych w regulaminie, w oparciu o oświadczenia bądź zaświadczenia,
d) ocena merytoryczna cz. 2 realizowana przez kadrę zarządzającą wraz z doradcą zawodowym będzie polegała na odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami (zaproszenie na rozmowę zostanie przekazane mailowo, telefonicznie lub drogą pocztową, w zależności od danych kontaktowych wskazanych w formularzu rekrutacyjnym, nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania, przy czym za zgodą kandydata można ten termin przyspieszyć), w ramach której kandydaci zostaną ocenieni osobno dla ścieżki ogólnej (ocena typ A) i osobno dla ścieżki dotacyjnej (ocena typ A i typ B):
- ocena typ A: dotyczy wszystkich kandydatów, ocena w ramach dwóch kryteriów:
motywacja do udziału w projekcie w skali od 1 do 15 punktów (największy poziom motywacji jest punktowany najwyżej),
przyczyny złej sytuacji na rynku pracy w skali od 1 do 25 punktów (najbardziej trwałe i trudne do przezwyciężenia bariery punktowane są najwyżej),
w ramach typu A oceny można uzyskać maksymalnie 40 punktów, nie określono minimum punktowego,
- ocena typ B: dodatkowa ocena dotycząca kandydatów do ścieżki dotacyjnej, mająca na celu weryfikację predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w skali od 1 do 30 punktów, przy minimum punktowym 15 punktów (wynik poniżej 15 punktów uniemożliwia zakwalifikowanie do projektu).

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:
– składanie formularzy jest możliwe jedynie drogą mailową (w formie skanu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) i drogą pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – udostępniamy możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego

Więcej informacji na stronie:
https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/nowy-start-program-przedefiniowania-sciezki-zawodowej-dla-osob-pracujacych-w-trudnej-sytuacji/
oraz na Facebook:
https://www.facebook.com/nowystartPTE/

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2023 Wszelkie prawa zastrzezone.